Logo for HVT 2020

HVT 2020

0
1 upvotes in September
Introduce With International Friends / Giới Thiệu Với Bạn Bè Quốc Tế / 国際友達とご紹介 (HVT 2020)

Vietnam :

 1. Hãy trò chuyện thoải mái, vui vẻ, hoà đồng :slight_smile:
 2. Không có quy tắc quan trọng nào cả . Tất cả là Tự Do, Thoải Mái, Công Bằng :slight_smile:
 3. Vai trò do Người trong máy chủ đề ra :slight_smile:
 4. Mọi người hãy gửi những gì mà mọi người muốn gửi vào những nơi hợp lý nhé :slight_smile:
  === Cảm ơn mọi người đã xem và Hy vọng mọi người sẽ cố gắng giúp tôi nhé = Và nếu mọi người có muốn nâng cấp máy chủ của tôi > Tôi sẵn lòng cho mọi người nâng cấp máy chủ của tôi >> Giúp cho máy chủ của tôi cảm thấy tốt hơn :slight_smile:

HVT 2020 <<<<<
=== === === === === === === === === ===
English :

 1. Chat freely, happily, socially :slight_smile:
 2. There are no important rules. All is Freedom, Comfort, and Justice :slight_smile:
 3. Roles set by Person in the server :slight_smile:
 4. Everyone, please send what you want to send in a reasonable place :slight_smile:
  === Thank you for watching and Hope everyone will try to help me = And if everyone wants to upgrade my server> I am willing to let everyone upgrade my server >> Help My server feels better

HVT 2020 <<<<<

Information

15 Online 86 Members