Kohai#0001

Kohai's bots:

Background for Not Kohai
Not Kohai
0

Fun  Meme 
A unique economy bot where the main aim is to increase you're virtual pp.