Razvyy#9474

Razvyy's bots:

Background for Ticket Bot
Ticket Bot
0

.new - To open new ticket .close - Close the ticket .rename - Rename the channel
Background for VexxBot
VexxBot
0

This bot is for moderation, fun.