ල 'Berk#7226

ල 'Berk's bots:

Background for Natsume
Natsume
0

Anime  Fun 
%100 Turkish Anime Bot: Natsume!
Background for Kaede
Kaede
0

Shiina tamamen Türkçe! Eğlence, moderasyon, müzik ve daha fazlası için sunucuna davet et! [7/24 AKTİF]
Background for Malphite
Malphite
0

Türkçe moderasyon botu Malphite hazır!
Background for Invite's
Invite's
0

Yeni nesil, gelişmiş ve tasarım harikası olan Invite's hizmetinizde!