ල 'Berk#7226

ල 'Berk's bots:

Natsume Discord Bot Banner
Natsume Discord Bot Logo
0

Anime  Fun 
%100 Turkish Anime Bot: Natsume!
Kaede Discord Bot Banner
Kaede Discord Bot Logo
0

Shiina tamamen Türkçe! Eğlence, moderasyon, müzik ve daha fazlası için sunucuna davet et! [7/24 AKTİF]
Malphite Discord Bot Banner
Malphite Discord Bot Logo
0

Türkçe moderasyon botu Malphite hazır!
Invite's Discord Bot Banner
Invite's Discord Bot Logo
0

Yeni nesil, gelişmiş ve tasarım harikası olan Invite's hizmetinizde!